Google+ Badge

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สาขาวิชาเคมี (มหิดลวิทยานุสรณ์)

เทอมแรกนี้เราเรียน Inorganic กันนะที่รัก

นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมได้ที่

 

 ....สาขาวิชาเคมีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ...

อาจารย์สรชัย

อาจารย์สาโรจน์

อาจารย์ศิริหทัย 

บ๊าย.....บาย เจอกันเปิดเทอม 21 พฤษภาคม 2555

                                                                                   ครูใบเตย ...

2 ความคิดเห็น: